Đăng lúc: 20/06/2022 02:45:09

Đội ngũ nhân sự

ThS. Nguyễn Phước Quý Tường

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0297 3614111

Email:npqtuogn@vnkgu.edu.vn

 

ThS. Trần Quốc Việt

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0297 3614111

Email: tqviet@vnkgu.edu.vn

KS. Danh Hoàng Giang

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0297 3614111

Email: dhgiang@vnkgu.edu.vn