Đăng lúc: 20/06/2022 04:00:31

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Vị trí, chức năng

TT.UDCNKN là đơn vị sự nghiệp thuộc Trường; làm đầu mối tham mưu cho Ban Giám hiệu triển khai tất cả các hoạt động về ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

TT.UDCNKN có những nhiệm vụ cụ thể như sau:

 1. Tiếp nhận các kết quả nghiên cứu ứng dụng trong và ngoài nước có khả năng chuyển giao hiệu quả cho xã hội và cộng đồng;
 2. Tổ chức triển khai sản xuất thử nghiệm, áp dụng mô hình sản xuất, kinh doanh mới, kỹ thuật, công nghệ mới với quy mô phù hợp cho Trường;
 3. Tổ chức trưng bày, tiêu thụ các sản phẩm khoa học - công nghệ do Nhà trường sản xuất hoặc các đối tác ký gửi;
 4. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc đàm phán hợp tác, hợp đồng với các đối tác về hoạt động sản xuất thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao mô hình, tiến bộ khoa học - công nghệ của Nhà trường;
 5. Tham gia đánh giá, thẩm định tính ứng dụng của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ dùng kinh phí của Trường hoặc do Trường chủ trì thực hiện;
 1. Làm đầu mối tổ chức và triển khai các cuộc thi các cấp về khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Nhà trường tổ chức hoặc tham gia;
 2. Kết nối, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, nâng cao năng lực về hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Nhà trường;
 3. Tổ chức ươm tạo, hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho Trường;
 1. Tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan hợp tác trong và ngoài nước về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp;
 1. Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho sinh viên, viên chức, người lao động của Trường và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về hoạt động chuyển giao công nghệ và khởi  nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
 2. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ liên quan khác về hoạt động chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp;
 3. Tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ khác trong phạm vi nghiên cứu và đào tạo của Nhà trường.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.